Gennady Aigi
Gennady Aigi

Gennady Aigi

Poems. 1954-1971
Gennady Aigi. Stikhi. 1954-1971 [Poems. 1954-1971]. Ed., with an introduction by Wolfgang Kazak. Munich: Sagner, 1975.

Poems. 1954-1971

Gennady Aigi. Stikhi. 1954-1971 [Poems. 1954-1971]. Ed., with an introduction by Wolfgang Kazak. Munich: Sagner, 1975.
Marked Winter
Gennady Aigi. Otmechennaia zima. Sobranie stikhotvorenii v dvukh chastiakh [Marked Winter. Complete Poems in Two Parts]. Ed. by Veronika Losskaia. Paris: Sintaksis, 1982.

Marked Winter

Gennady Aigi. Otmechennaia zima. Sobranie stikhotvorenii v dvukh chastiakh [Marked Winter. Complete Poems in Two Parts]. Ed. by Veronika Losskaia. Paris: Sintaksis, 1982.