The House on the Enbankment

Source: Yuri Trifonov. Dom na naberezhnoi. Ann Arbor: Ardis, 1983.