Be Healthy, Schoolboy

Source: Bulat Okudzhava. Bud' zdorov, shkoliar! Stikhi (opublikovannye i neopublikovannye). Frankfurt am Main: Possev, 1964.