Collected Works

Source: Nikolai Gumilev. Sobranie sochinenii v 4 tomakh. Ed. by Viacheslav Zavalishin. Regensburg: Posev, 1947.