Dancing David

Source: Elena Shvarts. Tantsuiushchii David. Stikhi raznykh let. New York: Russica, 1985.