The Gulag Archipelago

Source: Aleksandr Solzhenitsyn. Arkhipelag GULag. Opyt khudozhetvennogo issledovaniia. 1918-1956. 3 vols. Paris: YMCA-Press, 1973-1974.