A Halt in the Desert (1970)

Source: Iosif Brodskii. Ostanovka v pustyne. New York: Izdatel'stvo imeni Chekhova, 1970.