International Cooperation of Scientists and National Borders. The Privacy of Correspondence Protected by Law

Source: Zhores Medvedev. Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo uchenykh i natsional'nye granitsy. Taina perepiski okhraniatsia zakonov. London: Macmillan, 1972.