Leap Year

Source: Yuri Aikhenvald. Visokosnyi god. Kniga stikhov i prozy. Munich: Ekho, 1980.