My Testimony

Source: Anatoly Marchenko. Moi pokazaniia. Paris: La Presse Libre, 1969.