Pitching

Source: Evgeny Evtushenko. Kachka. London: Flegon Press, 1966.