Poems

Source: Natalia Gorbanevskaya. Stikhi. Frankfurt am Main: Possev, 1969.