Poems from Prison

Source: Yuli Daniel. Stikhi iz nevoli. "Samizdat Library" series, No. 3. Amsterdam: Alexander Herzen Foundation, 1971.