Quarantine

Source: Vladimir Maksimov. Karantin. Frankfurn am Main: Posev, 1973.