Stromata

Source: Anatoly Krasnov. Stromaty. Frankfurt am Main: Posev, 1972.