We

Source: Evgeny Zamiatin. My. New York: Izdatel'stvo imeni Chekhova, 1952.