Vladimir Dudintsev
Vladimir Dudintsev

Vladimir Dudintsev

Not by Bread Alone
Vladimir Dudintsev. Ne khlebom edinym. Munich: TSOPE, 1957.

Not by Bread Alone

Vladimir Dudintsev. Ne khlebom edinym. Munich: TSOPE, 1957.
Not by Bread Alone
Vladimir Dudintsev. Ne khlebom edinym. New York: Novoe russkoe slovo, 1957.

Not by Bread Alone

Vladimir Dudintsev. Ne khlebom edinym. New York: Novoe russkoe slovo, 1957.
Not by Bread Alone
Vladimir Dudintsev. Not by Bread Alone. Tr. Edith Bone. New York: Dutton & Co., 1957.

Not by Bread Alone

Vladimir Dudintsev. Not by Bread Alone. Tr. Edith Bone. New York: Dutton & Co., 1957.