Not by Bread Alone

Source: Vladimir Dudintsev. Ne khlebom edinym. New York: Novoe russkoe slovo, 1957.