Not by Bread Alone

Source: Vladimir Dudintsev. Ne khlebom edinym. Munich: TSOPE, 1957.