From Head to the Stars

Source: Vladimir Kazakov. Ot golovy do zvezd. Munich: W. Fink Verlag, 1982.