The Life of Prose

Source: Vladimir Kazakov. Zhizn' prozy. Munich: W. Fink Verlag, 1982.