Open Word (1976)

Source: Lydia Chukovskaia. Otkrytoe slovo. New York: Khronika, 1976.